Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Ogłoszenie o przetargu z dnia 18.03.2021 r. Wójt Gminy Kruklanki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę następującej nieruchomości - obręb Kruklanki

 

Wójt Gminy Kruklanki k/Giżycka woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę następującej nieruchomości:

Obręb Kruklanki:

 1. Nieruchomości o pow. 0,2625ha w skład, której wchodzi część działki o nr geod. 228/8 o pow. 0,2250ha zapisanej w KW OL1G/00035027/4 i działka nr geod. 230/3 o pow. 0,0375 ha, zapisana w KW OL1G/00028039/9 na załączonej mapie oznaczona literą „A”.
 2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, w którym znajduje się lokal gastronomiczny (bar szybkiej obsługi, restauracja) z pokojami gościnnymi. Powierzchnia zabudowy wynosi  125,45 m2, pow. użytkowa 110,52 m2 i kubatura 454,59 m2.
 3. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie:
 • na terenie oznaczonym symbolem UI planuje się ogólnodostępny sanitariat oraz obiekty związane z wypożyczaniem sprzętu turystycznego, gastronomią, handlem,
 • na terenie oznaczonym symbolem KS planowane są miejsca postojowe dla samochodów. Zaleca się wkomponowanie w istniejące i projektowane zadrzewienia.
 1. Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
 2. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało m. im. zorganizowanie i prowadzenie kąpieliska zgodnie z wytycznymi urzędu gminy, zorganizowanie i prowadzenie boisk do gier zespołowych, utrzymanie porządku i czystości na dzierżawionych działkach, oraz działce znajdującej się w posiadaniu zależnym gminy (teren plaży- część działki 272/7). Szczegółowy zakres obowiązków dzierżawcy zostanie przedstawiony w projekcie umowy dzierżawy.
 3. Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 15 000 zł powiększony o należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z aktualnych przepisów.
 4. Czynsz płatny będzie do 30 października każdego roku na rachunek Wydzierżawiającego.
 5. Ustalona kwota czynszu będzie podlegać waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od podpisania umowy do 31.12.2031 roku.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
 8. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, jak również struktury kapitałowej spółki.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium  w wysokości 1500,00zł  i przyjęcie warunków umowy dzierżawy.
 10. Wadium ma być wniesione na rachunek Gminy Kruklanki, BS Węgorzewo O/Kruklanki 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010, do dnia 16.04.2021r.   Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek  Gminy Kruklanki.
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2021 r. o godz. 1100, w Urzędzie Gminy w  Kruklankach.
 12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 
 13. Wadium przepada na rzecz Gminy Kruklanki jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Gminy w Kruklankach. tel. (087) 4217002 lub na stronach internetowych bipkruklanki.warmia.mazury.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami/sprzedaż działek, oraz na www.kruklanki.pl  

 

 

Zastrzeżenie:

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn i prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Załączniki: