Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach oraz Portal Internetowy Gminy Kruklanki

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach oraz Portal Internetowy Gminy Kruklanki

Urząd Gminy w Kruklankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach;

Portal Internetowy Gminy Kruklanki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC, EXCEL, JPG – redaktorzy korzystają z takich plików i osadzają teksty bezpośrednio w serwisie. Zdjęcia nie posiadają opisu, natomiast zdjęcia na stronie internetowej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Szydłowski.
 • E-mail: kruklanki2@wp.pl
 • Telefon: 874217002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kruklanki
 • Adres: Urząd Gminy w Kruklankach
  ul. 22 Lipca 10
  11-612 Kruklanki
 • E-mail: kruklanki2@wp.pl
 • Telefon: 874217002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Urzędu Gminy prowadzi jedno wejście główne od strony ul. 22 Lipca, które jest przystosowane do wjazdu osoby na wózku inwalidzkim, posiada niskie progi. Drugie wejście/ wejście awaryjne znajduje się po przeciwnej stronie od wejścia głównego.

2. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzajacego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4.Na parkingu przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowedla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń ( z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Urząd nie posiada tłumacza języka migowego.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy w Kruklankach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Szydłowski
 • e-mail: kruklanki2@wp.pl
 • Telefon: +87 421 70 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kruklanki
 • Adres: Urząd Gminy w Kruklankach
  ul. 22 Lipca 10
 • e-mail: kruklanki2@wp.pl
 • Telefon: +87 421 70 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.