Wersja obowiązująca z dnia

Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 38/2019

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Kruklankach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Kruklanki.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Kruklankach.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 

WÓJT  GMINY

Bartłomiej Kłoczko

 

Załączniki