Wersja obowiązująca z dnia

Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika Gminy Kruklanki

ZARZĄDZENIE  Nr  74/10
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów

    Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady oceny pracowników i urzędu przez petentów w Urzędzie Gminy w Kruklankach.
§ 1
1. Pracownicy oraz jednostka jako całość podlegają ocenie zewnętrznej petentów.
2. Ocena może być formułowana w przypadku każdorazowej czynności wykonywanej przez pracownika z udziałem petenta.
3. W tym celu pracownik informuje petenta o możliwości sformułowania oceny i przekazuje lub wskazuje miejsce znajdowania się arkusza oceny. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik do zarządzenia.
4. Arkusz oceny jest anonimowy.
5. Wypełniony arkusz będzie można zostawić w przygotowanych do tego celu oznakowanych skrzynkach (znajdujących się w budynku Urzędu Gminy), przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub osobiście dostarczyć do sekretariatu, o czym pracownik poucza klienta. 
§ 2
1. Analizy treści arkusza oceny dokonują:
a)w przypadku oceny pracownika – jego przełożony,
b)w przypadku oceny komórki merytorycznej – jej kierownik.
2. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania danej komórki merytorycznej.
3. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie funkcjonowania struktury organizacyjnej jednostki.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
§  4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 

ANKIETA

 
Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie ankiety.
Prosimy pobrać druk ankiety znajdujący się w załączniku do niniejszego dokumentu, wypełnić go i odesłać  pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: kruklanki2@wp.pl   ,   sekretariat@kruklanki.pl
 
Pozwoli to nam na doskonalenie pracy Urzędu i wychodzenie naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Załączniki