Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Dowóz uczniów do szkół

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

 WNIOSKI NA DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

należy składać do 13 sierpnia 2021 roku.

 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych) należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kruklankach (formularz dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy) wraz z wymaganymi dokumentem potwierdzającym uprawnienia ucznia do dowozu. Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Kruklanki a rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.

Zgodnie z w/w przepisami kwota zwracana rodzicom lub opiekunom będzie obliczana na podstawie wzoru matematycznego zaprezentowanego poniżej, który określa koszt jednorazowego przewozu:

Koszt = ( a - b)* c  * d/100                                                                                    

gdzie:                                                                                       

  a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a; 

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kruklanki określa na każdy rok szkolny Rada Gminy Kruklanki, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa na stacjach występujących na terenie gminy);

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (dane z książki pojazdu danego modelu, cyklem mieszanym).

 

Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:
 1. rodzicom dziecka,
 2. prawnym opiekunom.
 1. Wniosek przyjmuje Urząd Gminy w Kruklankach.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
 3. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.

 

Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

 1. Do najbliższej szkoły podstawowej – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe;
 2. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
 3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Kruklankach.
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

Zasady organizowania dowozu:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
 2. W przypadku organizowania przez gminę dowozu do danej szkoły lub ośrodka dla dwu i więcej uczniów zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.
 3. Zasada, o której mowa w pkt. 2 nie dotyczy uczniów, którzy musieliby czekać na zajęcia ponad 2 godziny zegarowe.
 4. Powrót ucznia do domu organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
 5. W przypadku organizowania przez gminę powrotu do domu dla dwu i więcej uczniów zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.
 6. Zasada, o której mowa w pkt. 5 nie dotyczy uczniów, którzy musieliby czekać na dowóz do domu ponad 2 godziny zegarowe.