Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10

Wszelkich informacji dotyczących:

 • działalności profilaktycznej
 • pomocy w problemach osobistych i rodzinnych
 • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udziela Koordynator GKRPA – Pani Monika Katarzyna Grabowska – Sochacz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach, ul. 22 Lipca 5,

tel. 87 428 18 29, tel. kom. 570 580 143

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym Komisję powołał Wójt Gminy Kruklanki Zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 15.11.2018r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Katarzyna Makałus – przewodnicząca
 2. Ilona Szafranowska – sekretarz
 3. Jarosław Karbowski – członek komisji
 4. Monika Katarzyna Grabowska-Sochacz – członek komisji

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach Zadania Komisji odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach, ul. 22 Lipca 5.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 3. opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Kruklanki;
 4. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Kruklanki na podstawie upoważnienia każdorazowo wydawanego przez Wójta Gminy Kruklanki;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. wspomaganie działań instytucji, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
 7. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Akty prawne 

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz.2050)
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – podejmowany corocznie Uchwałą Rady Gminy Kruklanki  
 • Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Kruklanki z dnia 22 września 2020r.w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kruklanki
 • Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje dla mieszkańców

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24 – 35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym. 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

1) Zgłoszenie

Aby zgłosić osobę z problemem alkoholowym na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień itp.). Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z alkoholikiem zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

a) powoduje rozkład życia rodzinnego,
b) systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny
c) uchyla się od pracy

Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

 2) Gromadzenie informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej – z policji, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków. Zaproszenie na rozmowę motywującą wysyłane jest zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podczas prowadzonej rozmowy Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego. Przed skierowaniem wniosku do sądu Komisja kieruje osobę zgłoszoną na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje ona skierowanie, w którym wyznacza się dzień i godzinę badania). Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja umarza sprawę. 

3) Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 1. gdy osoba nie zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,
 2. gdy osoba zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się dobrowolnie leczyć odwykowo,
 3. gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe.

4) Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Postępowanie sądowe może się przedłużyć np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne.

Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji.

5) Zmiana orzeczenia Sądu

Gdy leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi pożądanych efektów, nie jest prawidłowo realizowane przez pacjenta lub zostało przerwane – Sąd może zmienić formułę leczenia na stacjonarną w oddziale całodobowym.

 

Przebieg procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

 

 

 

 

 

 

Gdzie szukać pomocy:

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruklankach

ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki

tel. 87 428 18 29, 570 580 143

 1. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Uzależnień

ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki

w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30

prowadzi Pani Hanna Milecka

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Warszawka 41, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 40 30

 1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 11-500 Giżycko

tel. 87 429 99 36

 1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Żeglarska 10, 11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 40 51