Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Wykaz rejestrów i ewidencji dostępnych w Urzędzie Gminy:

 

 • Rejestr wyborców – pokój nr 2
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych – pokój nr 2
 • Ewidencja ludności – pokój nr 2
 • Rejestr uchwał Rady Gminy – pokój nr 2
 • Ewidencja działalności gospodarczej – pokój nr 2
 • Rejestr wydanych zezwoleń na handel alkoholem – pokój nr 2
 • Ewidencja podatników – pokój nr 4
 • Rejestr zarządzeń Wójta – pokój nr 8
 • Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta – pokój nr 8
 • Rejestr skarg, wniosków i petycji – pokój nr 8
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli – pokój nr 8
 • Dziennik korespondencji (rejestr wpływów) – sekretariat Urzędu pokój nr 8
 • Rejestr wydanych delegacji – pokój nr 8
 • Rejestr zamówień publicznych – pokój nr 10
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – pokój nr 10
 • Rejestr zgłoszeń w sprawie wycinki drzew – pokój nr 10
 • Rejestr mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr sprzedaży mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr decyzji opłaty planistycznej – pokój nr 10
 • Rejestr decyzji wydanych za zajęcie pasa drogowego – pokój nr 10
 • Rejestr umów dzierżawnych mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr umów dzierżawnych nieruchomości dzierżawionych przez gminę – pokój nr 10
 • Wykaz wieczystego użytkowania – pokój nr 10
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruklanki – pokój nr 11

Sposób udostępniania danych zgormadzonych w rejestrach

Dz.U.05.205.1692

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

(Dz. U. z dnia 19 października 2005 r. ze zm)

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

§ 2. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

2. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6) wskazanie okresu udostępniania danych;

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

3. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 3. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

2. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

3. Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.

§ 4. 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

§ 5. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki: