Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kąpieliska i miejsca do kąpieli

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Informacje ogólne, druki do pobrania

Zasady tworzenia kąpieliska

i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

I. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.

 

Wniosek musi zawierać, zawiera:

 

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora,    
 2. nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska,
 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska,
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska,
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych,
 7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

 

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

 

 1. kopię zgłoszenia wodnoprawnego, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu przez Wody Polskie (zgłoszenia wodno prawne należy złożyć pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15 – 085 Białystok).
 2. informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
 1. aktualny profil wody w kąpielisku
 2. status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
 3. ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
 4. udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
 1. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

 

Jeżeli wniosek jest niekompletny, wójt wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.

II. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje Wójtowi wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Wniosek, o którym mowa, zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. Nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 3. Wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 5. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 6. Wskazanie terminów poboru próbek wody;
 7. Opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;
 8. Wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
 2. Informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
 3. Uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, podlega procedurze uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni  w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.