Wersja nieobowiązująca z dnia

Struktura Organizacyjna

 

Wójt

 

Bartłomiej Kłoczko
 

tel.: 87 421 70 02 w. 32
pokój nr 7

wojt@kruklanki.pl

 

Sekretarz

 

Barbara Ginkowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 33
pokój nr 9

 

sekretarz@kruklanki.pl

 

Skarbnik

- Kierownik Referatu Finansowego -

 

Arkadiusz Słowik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 38
pokój nr 6

 

arkadiuszslowik@o2.pl

REFERAT FINANSOWY

Z-ca Skarbnika Gminy

 • księgowość budżetowa;

 • ewidencja zapasu materiałów – magazyn;

 • naliczanie, wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych;

 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

 • składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 

 

 

 

Marta Zabawska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 40
pokój nr 5

ksiegowosc@kruklanki.pl

Inspektor d/s wymiaru należności pieniężnych i obsługi kasowej

 • wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym, środków transportu;

 • umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty podatków;

 • udzielanie ulg i zwolnień podatkowych;

 • wydawanie zaświadczeń.

 

 

 

 

Ewa Oryńczak

 

tel.: 87 421 70 02 w. 37
pokój nr 4

podatki@kruklanki.pl

podatkikruklanki@wp.pl

 

Podinspektor d/s windykacji należności

 • egzekucja należności;

 • zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze;

 • kontrola podatkowa.

 

Ewelina Gasińska

zastępstwo:

Patrycja Dmytryszyn

 

tel.: 87 421 70 02 w. 37
pokój nr 4

podatki@kruklanki.pl

podatkikruklanki@wp.pl

 

Inspektor d/s księgowości budżetowej

 • ewidencja i rozliczenie podatku VAT;

 • wystawianie faktur;

 • windykacja opłat za odprowadzane ścieki;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

 

 

Ilona Szafranowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 40
pokój nr 5

ksiegowosc@kruklanki.pl

SAMODZIELNE I WIELOOSOBOWE STANOWISKA PRACY

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

-     Urząd Stanu Cywilnego;

 • sprawy obywatelskie - ewidencja ludności;

 • dowody osobiste;

 • rejestr wyborców.

 

 

 

 

Monika Pawlik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 2

usckruklanki@wp.pl

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

 • gospodarka wodno-ściekowa;

 • nadzór nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnym w Kruklankach,

 • zarządzanie drogami gminnymi;

 • oświetlenie uliczne;

 • organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy;

 • organizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz osób skazanych.

 

 

 

 

 

Magdalena Dąbrowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 35
pokój nr 11

gkmkruklanki@wp.pl

Inspektor d/s planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne;

 • planowanie przestrzenne;

 • wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;

 • ochrona środowiska;

 • zgłaszanie prac remontowych i występowanie o pozwolenie na budowę;

 • ochrona zabytków;

 • ochrona przeciwpożarowa i nadzór nad działalnością OSP.

 

 

 

 

Andrzej Pawlik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 42
pokój nr 10

inwestycje@kruklanki.pl

 

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami, obronnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego

 • gospodarowanie nieruchomościami;

 • wyceny, scalanie i podział nieruchomości;

 • wydawanie decyzji na wycinkę drzew;

 • obrona cywilna;

 • sprawy wojskowe;

 • zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie;

 • łowiectwo i ochrona zwierzyny.

 

 

 

 

 

Krzysztof Żyndul

 

tel.: 87 421 70 02 w. 42
pokój nr 10

grunty@kruklanki.pl

 

Referent d/s obsługi rady i działalności gospodarczej

 • obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy;

 • ewidencja działalności gospodarczej;

 • ewidencja pól namiotowych, miejsc noclegowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;

 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 • stypendia szkolne.

 

 

 

 

 

Paulina Żytlińska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 2

zytlinskakruklanki@wp.pl

Referent d/s organizacyjnych, kadr i oświaty,

Archiwista

 • obsługa sekretariatu;

 • sprawy kadrowe;

 • sprawy dot. oświaty (w tym: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, SIO, wychowanie przedszkolne – dotacje);

 • archiwum zakładowe.

 

 

 

Joanna Chęćka

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 8

sekretariat@kruklanki.pl

kruklanki2@wp.pl

Inspektor d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji gminy i informatyki

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych; opracowywanie wniosków, rozliczanie i nadzór;

 • inwestycje - uzgadnianie dokumentacji;

 • promocja gminy;

 • obsługa informatyczna.

 

 

 

 

Krzysztof Szydłowski

 

tel.: 87 421 70 02 w. 36
pokój nr 12

gmina@kruklanki.pl

kruklanki2@wp.pl