Wersja obowiązująca z dnia

Dzierżawy - umowy

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy  

Komórka prowadząca

Organizacyjna: Sekretarz Gminy Kruklanki

Wymagane dokumenty

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust.4 pkt. 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Umowa dzierżawy gruntów rolnych pisemna zawarta co najmniej na 10 lat.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą
 2. Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Kruklankach - sekretariat, ul. 22 Lipca, 11-612 Kruklanki

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Opłaty

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów.

BS Węgorzewo o/Kruklanki nr 68 9348 0000 0399 3871 2000 0030

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres.

Podstawa prawna

 1. art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.),
 2. art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333),
 3. art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.),
 4. art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz.735 z późn.zm.).

 

Tryb odwoławczy

art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kruklanki.

Inne informacje

Na podstawie ww. przepisów Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Kruklanki władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Kruklanki.

Potwierdzenie zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych dotyczy spraw związanych z wypłatą emerytury lub renty rolniczej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kruklanki, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@kruklanki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1, zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat, a zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym na okres 10 lat. Termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 5. Osoby których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.