Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany   w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Kruklankach, ul.22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki

Opłaty

 1. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę podstawową, na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 

 1. 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2 100 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i na tej podstawie ustala się wysokość opłat.

 1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokościach określonych jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 3. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedażynie krótszy niż 2 lata.

 

RACHUNEK BANKOWY: 

BS Węgorzewo o/Kruklanki nr 68 9348 0000 0399 3871 2000 0030                 

Dokument wytworzony przez:

stanowisko ds. obsługi rady i działalności gospodarczej

 


 

 

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia – dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki (pok.nr 2)

Opłaty

 1. Opłatę za zezwolenie jednorazowe wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:
 • 43,75 zł– za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (525 zł rocznie);
 • 43,75 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł rocznie;
 • 175 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (2100 zł rocznie).
 1. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 należy wnieść na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia. Nr rachunku:  

BS Węgorzewo o/Kruklanki 68 9348 0000 0399 3871 2000 0030       

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kruklanki.

Inne informacje

Zezwolenia wydawane są na 2 dni.

Załączniki