Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Oświadczamy, że:
1. Sprawozdanie Gminy Kruklanki za rok 2017, na które składają się:
− bilans tj. aktywa i pasywa
− rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
− zestawienie zmian w funduszu jednostki
− informacja dodatkowa
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz sytuację majątkowej i finansowej jednostki.
3. Sprawozdanie finansowe Gminy Kruklanki zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395 z zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z zm.)
Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Załączniki