Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wersja z dnia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

PONOWNE  WYKORZYSTANIE  INFORMACJI  SEKTORA  PUBLICZNEGO  

 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r, poz.352).
 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się:
 • z udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach (system teleinformatyczny);
 • z centralnego repozytorium informacji publicznej;
 • poprzez udostępnienie w inny sposób;
 • na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można składać w postaci papierowej lub elektronicznej. 
 2. Wniosek zawiera w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy, albo pełnomocnika tego wnioskodawcy, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 3. Wnioskodawca ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest informować odbiorców o źródle, czasie wytworzenia, pozyskania informacji i jej przetworzeniu, tak aby informacja ta była uwidoczniona.
 4. Pomiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez wnioskodawcę, w tym ich przetwarzanie.
 5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 7. Przy ustalaniu opłaty uwzględniać się będzie w szczególności:
 • koszty stawki godzinowej pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji oraz czas poświęcony na przygotowanie informacji;
 • materiały i inne koszty eksploatacyjne zużyte do przygotowania informacji;
 • należności związane z dostarczeniem informacji.
 1. Podmiot zobowiązany, po rozpatrzeniu wniosku:
 • przekazuje informację w celu ponownego jej wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia - w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 12 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania, lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (prywatność osób fizycznych, tajemnica przedsiębiorcy, prawa autorskie i pokrewne itp).
 4. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań zgodnie ze złożonym wnioskiem przekraczających proste czynności.

 

 

Załączniki:

Przykładowy druk wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Załączniki

 • WNIOSEK
  format: pdf, rozmiar: 124.15 KB, data dodania: