Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

PONOWNE  WYKORZYSTANIE  INFORMACJI  SEKTORA  PUBLICZNEGO  

 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r, poz.352).
 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się:
 • z udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach (system teleinformatyczny);
 • z centralnego repozytorium informacji publicznej;
 • poprzez udostępnienie w inny sposób;
 • na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można składać w postaci papierowej lub elektronicznej. 
 2. Wniosek zawiera w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy, albo pełnomocnika tego wnioskodawcy, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 3. Wnioskodawca ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest informować odbiorców o źródle, czasie wytworzenia, pozyskania informacji i jej przetworzeniu, tak aby informacja ta była uwidoczniona.
 4. Pomiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez wnioskodawcę, w tym ich przetwarzanie.
 5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 7. Przy ustalaniu opłaty uwzględniać się będzie w szczególności:
 • koszty stawki godzinowej pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji oraz czas poświęcony na przygotowanie informacji;
 • materiały i inne koszty eksploatacyjne zużyte do przygotowania informacji;
 • należności związane z dostarczeniem informacji.
 1. Podmiot zobowiązany, po rozpatrzeniu wniosku:
 • przekazuje informację w celu ponownego jej wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia - w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 12 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania, lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (prywatność osób fizycznych, tajemnica przedsiębiorcy, prawa autorskie i pokrewne itp).
 4. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań zgodnie ze złożonym wnioskiem przekraczających proste czynności.

 

 

Załączniki:

Przykładowy druk wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Załączniki: