Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Młodszy Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Kruklanki

Miejsce zatrudnienia: ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki

Nr ogłoszenia: 1/2017

Identyfikator: OR.2110.1.2017

Informacje dodatkowe:

OR.2110.1.2017


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 02 stycznia 2017 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
„młodszy referent d/s organizacyjnych, pomocy materialnej dla uczniów”
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie średnie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo
skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
8) umiejętność redagowania pism;
9) znajomość pakietu Office;
10) prawo jazdy kat.B.
2. Wymagania dodatkowe:
1) kurs kancelaryjno-archiwalny;
2) predyspozycje osobowościowe (zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność
w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość,
dokładność);
3) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych
osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie kancelarii urzędu - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie
obowiązujących rejestrów oraz terminowe dostarczanie korespondencji pracownikom;
2) realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych – wdrażanie
i prowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
3) obsługa sekretarsko - biurowa Wójta i Sekretarza Gminy;
4) kwalifikowanie uczniów do pomocy materialnej w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy;
5) przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i ich wykonywanie (przyjmowanie rachunków, faktur, przygotowywanie
umów zleceń itp.);
6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników samorządowych;
7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych;
8) analiza potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zaopatrzeniem materiałowym.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem);
5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6) inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem);
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
9) kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z
uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (tekst.jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 902).
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1) stanowisko administracyjne;
2) miejsce pracy: Urząd Gminny w Kruklankach, 11- 612 Kruklanki, ul.22 Lipca 10
3) godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
4) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Kruklankach;
5) bezpośredni kontakt z klientami w siedzibie UG;
6) praca w siedzibie UG bez dostępu do windy;
7) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2017 r.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kruklankach w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż
6%.
7. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 13 stycznia 2017 r. do
godz. 14.00, na adres: Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki
w zaklejonych kopertach, z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s organizacyjnych, pomocy materialnej dla uczniów”
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kruklankach lub na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/
W załączniku do niniejszego ogłoszenia, wskazano kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert.
Dodatkowych informacji udziela: Wójt Gminy - Pan Bartłomiej Kłoczko lub Sekretarz Gminy - Pani Barbara Ginkowska tel. (87) 421 70 02
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu, zostaną o
tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia testu, rozmowy
kwalifikacyjnej i dokonania oceny umiejętności merytorycznych kandydata. Informacja o wyniku naboru
będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kruklankach.

WÓJT GMINY
/-/Bartłomiej Kłoczko