Rekrutacja do Szkół

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Rekrutacja do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 31 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruklanki


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruklanki zarządza, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych szkół podstawowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i wzór oświadczeń potwierdzających dane kryterium oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddz. przedszkolnego/szkoły – zleca się do opracowania Dyrektorom Szkół Podstawowych w Boćwince i Kruklankach.


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach;
2) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boćwince.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach oraz na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruklanki.

 


                                                                                      Wójt Gminy Kruklanki
                                                                                       Bartłomiej Kłoczko