Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Wersja z dnia

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.jedn.Dz.U. z 2014r.,poz.782 z późn.zm.) gwaratnują prawo dostępu do informacji publicznej.
Zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej określa w/w Ustawa jak również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz.68).

Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 
 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej
 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kruklanki;
 • udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Gminy;
 • udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie: 
Dostęp do informacji publicznej nastepuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej / wyłączenie jawności informacji publicznej

Ograniczenie dostępu do dokumentów może wynikać z:
 • przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. akta osobowe pracowników, dokumentacja wytworzona w indywidualnych sprawach prowadzonych w postępowaniu administracyjnym, informacje w zakresie tajemnicy państwowej, słuzbowej, skarbowej, statystycznej);
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
Podstawa prawna wyłączenia jawności informacji publicznej:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1182 z późn.zm.);
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012r. poz.591 z późn.zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn.zm.);

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Jeżeli jednak informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku.
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będzie istniała konieczność poniesienia dodatkowych  kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (Art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 w/w ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od dezyzji składa sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.
Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji są Sekretarz Gminy lub wyznaczeni pracownicy oraz Skarbnik Gminy (w sprawach majątku i budżetu). Wójt wydaje decyzje o odmowie udostępnienia informacji.
 
 

Załączniki