Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Działalność lobbingowa

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 

         Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z 07 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Kruklankach, zwanego dalej Urzędem, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Wójtowi Gminy Kruklanki, zwanego dalej Wójtem.

§ 2.1. Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1., obejmuje w szczególności dokumentowanie kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w sprawach związanych z przedłożeniem:

 1. wniosku o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;
 2. propozycji rozwiązań prawnych;
 3. opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;
 4. propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
 5. zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały, projektem uchwały lub projektem zarządzenia, zwanych dalej projektem.

3. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:

 1. informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana;
 2. wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową;
 3. określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
 4. określeniu wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w danej sprawie.

§ 3. W przypadku, gdy do Urzędu wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową Sekretarz Gminy:

 1. rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
 2. sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, o niestwierdzeniu wpisu informuje się ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 3. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Urzędu, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego;
 4. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej niestwierdzenia, kieruje sprawę do właściwej merytorycznie (ze względu na przedmiot wystąpienia) komórki Urzędu lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej;
 5. informuje Wójta o wystąpieniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji w przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
 6. przekazuje do Biura Rady Gminy informację o:
 1. zarejestrowanym wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu od którego ono pochodzi,
 2. treści wystąpienia oraz podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane.

§ 4.1. Sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka Urzędu, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową.

2.W razie potrzeby sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka, może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki urzędowej, stosownie do wymagań określonych w § 2. ust.3.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2. pkt 5), sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka Urzędu obowiązana jest również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych przez ich uwzględnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyjęcia, przez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

§ 5.1.  Sekretarz prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, o których mowa w § 2.

2.W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się:

 1. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie;
 2. numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru;
 3. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana;
 4. datę wpływu wystąpienia do Urzędu;
 5. określenie formy podjętej działalności lobbingowej;
 6. określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
 7. opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem właściwej komórki Urzędu lub właściwej jednostki, o której mowa w § 3 pkt 4) z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową na sposób załatwienia sprawy.

3. Informację o danych za dany rok zawartych w rejestrze przekazuje się do Biuro Rady Gminy w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane.

4. Na podstawie otrzymanych danych Biuro Rady Gminy opracowuje raz w roku, do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dane dotyczą, informacje o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kruklanki

  /-/ Bartłomiej Kłoczko