Działalność lobbingowa

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
Działalność lobbingowa
Wersja z dnia

Działalność lobbingowa

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 

         Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z 07 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Kruklankach, zwanego dalej Urzędem, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Wójtowi Gminy Kruklanki, zwanego dalej Wójtem.

§ 2.1. Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1., obejmuje w szczególności dokumentowanie kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w sprawach związanych z przedłożeniem:

 1. wniosku o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;
 2. propozycji rozwiązań prawnych;
 3. opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia;
 4. propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
 5. zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały, projektem uchwały lub projektem zarządzenia, zwanych dalej projektem.

3. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:

 1. informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana;
 2. wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową;
 3. określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
 4. określeniu wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w danej sprawie.

§ 3. W przypadku, gdy do Urzędu wpłynie wystąpienie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową Sekretarz Gminy:

 1. rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu;
 2. sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, o niestwierdzeniu wpisu informuje się ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 3. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości Urzędu, a w przypadku jej niestwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego;
 4. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej niestwierdzenia, kieruje sprawę do właściwej merytorycznie (ze względu na przedmiot wystąpienia) komórki Urzędu lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej;
 5. informuje Wójta o wystąpieniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji w przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;
 6. przekazuje do Biura Rady Gminy informację o:
 1. zarejestrowanym wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu od którego ono pochodzi,
 2. treści wystąpienia oraz podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane.

§ 4.1. Sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka Urzędu, udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu wykonującego działalność lobbingową.

2.W razie potrzeby sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka, może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki urzędowej, stosownie do wymagań określonych w § 2. ust.3.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2. pkt 5), sekretarz lub właściwa merytorycznie komórka Urzędu obowiązana jest również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych przez ich uwzględnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyjęcia, przez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

§ 5.1.  Sekretarz prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, o których mowa w § 2.

2.W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się:

 1. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie;
 2. numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru;
 3. imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana;
 4. datę wpływu wystąpienia do Urzędu;
 5. określenie formy podjętej działalności lobbingowej;
 6. określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań;
 7. opis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem właściwej komórki Urzędu lub właściwej jednostki, o której mowa w § 3 pkt 4) z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową na sposób załatwienia sprawy.

3. Informację o danych za dany rok zawartych w rejestrze przekazuje się do Biuro Rady Gminy w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane.

4. Na podstawie otrzymanych danych Biuro Rady Gminy opracowuje raz w roku, do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dane dotyczą, informacje o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kruklanki

  /-/ Bartłomiej Kłoczko 

Załączniki