Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Numer zamówienia: PBO.271.12.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: pokój nr 8 - sekretariat

Przedmiotem zamówienia jest:

PBO.271.12.2017                                                                                                                                             

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Kruklanki, ul. 22 Lipca 10 , 11-612 Kruklanki

zaprasza do złożenia ofert na:

Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

  1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz  ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Zakres rzeczowy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2

  1. Termin realizacji zamówienia:

    Od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

  1. Okres gwarancji: 30 dni
  2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

100 pkt – cena

  1. Sposób przygotowania oferty:

      Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Kruklanki, ul. 22 Lipca 10, (osobiście), pocztą lub e – mail: kruklanki2@wp.pl , fax (87) 421 70 02 do dnia 28.11.2017 do godziny 13.00
  2. Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 – godzina 13.30
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Radzaj
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - oferta

2. Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia