Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

„Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt”

Numer zamówienia: PBO.271.4.2017

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: pokój nr 8 - sekretariat

TED/UZP: 43668-2017/20213-2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Polska-Kruklanki: Wozy strażackie

2017/S 025-043668

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kruklanki
ul. 22 Lipca 10
Kruklanki
11-612
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Pawlik
Tel.: +48 874217002
E-mail: kruklanki2@wp.pl
Faks: +48 874217002
Kod NUTS: PL623

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.kruklanki.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt”.

Numer referencyjny: PBO.271.4.2017

II.1.2)Główny kod CPV

34144210

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt” poprzez zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz 2 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 710 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

35110000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL623

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kruklanki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof ekologicznych poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt” poprzez zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz 2 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych zgodnie z niniejszą SIWZ i jej załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A i 3B do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/06/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.05.04.01-28-0038/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań)

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzające ww. warunki i brak podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – na formularzu JEDZ (także wspólnie ubiegający się o

zamówienie, inne podmioty na których zasoby powołuje się wykonawca, podwykonawcy)

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie. o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a

ustawy pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty od pkt 2 ppkt 2-3.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale pkt 2 ppkt 3:

1) w zakresie ppkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w

zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu tj.

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 tj.:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu – (załącznik nr 5 do SIWZ).

b) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wyrobów wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.6.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007.143.1002).

c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – załącznik

n r 6 (jeśli dotyczy),

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa

wyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa

wyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna wykonanie dostawy,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

przynajmniej jednej dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 o wartości co najmniej

600 000 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując

średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie

analizy wykazu wykonanych dostaw oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

są wykonywane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/03/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/03/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Urząd Gminy w Kruklankach

ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki, sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa:

Przewodniczący Andrzej Pawlik,

Sekretarz Krzysztof Szydłowski,

Członek Adam Całka

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3. ceny, terminu wykonania zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń lub dokumentów na spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

a) specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu umowy stanowiąca załącznik nr 3B do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Podana data rozpoczęcia jest datą prognozowaną i może ulec zmianie w zależności od przebiegu procedury.

Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający, w szczególności cenę

ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1),

2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2017