Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2016/2017

Numer zamówienia: PS. 271.1.2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest:

Numer sprawy: PS.271.1.2016

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

,,Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2016/2017”

Działając na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

Adres zamawiającego                 ul. 22  Lipca  5

Kod Miejscowość                       11-612 Kruklanki

Telefon:                                       87 428 18 29

Faks:                                            87 428 18 29

adres strony internetowej           bipkruklanki.warmia.mazury.pl

adres poczty elektronicznej         gops@kruklanki.pl

Godziny urzędowania:               7:00-15:00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 138g ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

bipkruklanki.warmia.mazury.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków (drugie danie z surówką i kompotem  dwa razy w tygodniu + zupa z chlebem 3 razy w tygodniu) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2016/2017, łącznie dla około 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kruklanki rozlokowanych w następujących placówkach:

 • Zespół Szkół w Kruklankach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
 • Szkoła Podstawowa w Boćwince klasy 0-VI łącznie z klasami 0 – III  w Jurkowie.

Dożywianie uczniów będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 13:00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii, dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych.

Posiłki składają się z drugiego dania dwa razy w tygodniu, które winno być posiłkiem mięsnym lub rybnym urozmaicone surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem z owoców (np. truskawkowy, wiśniowy, jabłkowy, wieloowocowy). Do mięsa i ryby zamiennie winny być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, pulpety w sosie, spaghetti, kluski śląskie z sosem, bigos, potrawka z kurczaka. Waga posiłku winna kształtować się następująco:

 • sztuka mięsa lub ryby: 150g,
 • ziemniaki, kasza, ryż lub makaron: 200g,
 • surówka lub jarzyny: 100g,
 • pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, pulpety w sosie, spaghetti, kluski śląskie z sosem, potrawka z kurczaka: 200g, natomiast zupa 500 ml powinna być ze świeżym chlebem (2 kromki na porcję),
 • kompot z owocami: 250 ml.

Posiłki Wykonawca dostarczał będzie do wszystkich szkół na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw - posiłki mają być dostarczane w pojemnikach przystosowanych do kontaktu z żywnością (posiadające atesty). Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, przygotowane zgodnie z zasadami żywienia dzieci, smaczne i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Urozmaicenie posiłków musi dotyczyć: doboru posiłków, barwy, smaku, zapachu, konsystencji i sposobu przyrządzania potraw. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku szkolnym oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup, należy także brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowanych posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków – jadłospisu na okres 30 dni świadczenia usług, nie później niż z 7-dniowym wyprzedzeniem. Do realizacji umowy wymagana jest akceptacja ww. wykazu – jadłospisu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni. Dopuszcza się 1 raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i zastąpienie go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj. ryby lub danie jarskie. Wykonawca gwarantuje, że przygotowanie posiłków będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP. Dowiezione i podane w szkołach posiłki mają być zawsze gorące. O czystość termosów zadba Wykonawca. Szkoła zapewnia naczynia (talerze, sztućce, kubki), na których będą spożywane posiłki. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustalać będzie odpowiednio do potrzeb z dyrektorami ww. szkół. Wykonawca powinien dysponować pracownikami, którzy posiadają aktualne wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego karty lub książeczki zdrowia oraz dysponować środkiem transportu do przewozu posiłków (właściwy stan sanitarno-techniczny potwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną). Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej lub większej ilości poszczególnych usług, w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: CPV 55.52.31.00-3  - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

CPV: CPV 55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od 12 września 2016 r. do 23 czerwca 2017r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienia w zakresie

przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów na kwotę  brutto  minimum 100 000 zł (wykazać dla każdego zamówienia oddzielnie) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem :

a) cena ofertowa – 80%

b) odległość od miejsca przygotowywania posiłków do szkół na terenie gminy Kruklanki – 20%

 1. Cena ofertowa

a) przyjmuje się najwyższą ilość punktów tj. 80 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach wykonawcy                                                          

Wp = Cmin/Cofert * 80

gdzie:

Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty

Cmin – cena w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert

Cofert. – cena w złotych badanej oferty

Dla porównywania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje ocenę brutto.

       3. Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do szkół na terenie gminy Kruklanki:

a) ilość przyznanych punktów:

- każdy otrzyma po 10 punktów jeżeli odległość będzie wynosić między 0-15km.

- każdy otrzyma po 5 punktów jeżeli odległość będzie wynosić  16-30km

- każdy otrzyma po 1 punkcie jeżeli odległość będzie wynosić  powyżej 30 km

Ba = Aofert/Amax * 20

gdzie:

Bp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty

Amax – najwyższa ilości punktów uzyskana z odległości

Aofert. –ilości punktów uzyskana z odległości badanej oferty

a) trasa dowozu posiłku do szkół:

- miejsce wytwarzania – Kruklanki = ilość km = ilość punktów uzyskanych z tej trasy

- Kruklanki – Boćwinka-Jurkowo = ilość km = ilość punktów uzyskanych z tej trasy

Do wyliczeń będzie wzięta suma tych punktów

 

4. Łączna ocena oferty:

Aa = Wp + Ba

 

Aa – wskaźnik oceny oferty

Wp – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

Ba – ilość punktów przyznanych za odległość od miejsca przygotowywania posiłków do szkół na terenie gminy Kruklanki

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 6-09-2016r. do godz. 9:00

w siedzibie zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

ul. 22 Lipca 5

11-612 Kruklanki

Pokój nr 1

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 6-09-2016, o godz. 9:15

w siedzibie zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

ul. 22 Lipca 5

11-612 Kruklanki

Pokój nr 1

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.