Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Kruklanki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zespołu spalinowo elektrycznego FPZ 20 3/400 na podwoziu jezdnym – agregat prądotwórczy

Numer zamówienia: GOW.6840.5.2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kruklanki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż zespołu spalinowo elektrycznego FPZ 20  3/400 na podwoziu jezdnym – agregat prądotwórczy

 

Cena wywoławcza zespołu  wynosi 5000,00 zł (brutto)

Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej

 

W skład zespołu spalinowo elektrycznego FPZ 20  3/400 na podwoziu jezdnym wchodzi:

  1. Prądnica samowzbudna 3 fazowa o stabilizowanym napięciu na zaciskach CLMA

Typ GCe 74

Nr maszyny 717492

Rok produkcji 1971

Napięcie  400V

Moc 20 kVA przy 1500 obrotach na minutę

Prąd 29 A

Masa prądnicy 260 kg

Prądnica wyposażona jest w tablicę rozdzielczo-sterowniczą

  1. Silnik spalinowy wysokoprężny 2 cylindrowy NDORIA

Typ 5322FN

Nr fabryczny 17932

Moc 37KM

Pojemność skokowa 3620cm

Rok produkcji 19701

Silnik wyposażony jest w instalację chłodniczą. Kolektor wydechowy do wyprowadzenia na zewnątrz budynku. Instalacja elektryczna kompletna. Akumulator do wymiany.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8-07-2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Kruklankach ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki .

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 5-07-2016 r. wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Gminy Kruklanki BS Węgorzewo O/Kruklanki 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu na konto bankowe Gminy Kruklanki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia zespołu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zostanie podpisana z chwilą przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

Zespół spalinowo elektryczny FPZ 20  3/400 na podwoziu jezdnym – agregat prądotwórczy można oglądać w Kruklankach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wójt Gminy Kruklanki zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi Nabywca.

Regulamin przetargu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kruklankach oraz  stronie internetowej http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl

Bliższych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Kruklankach – Krzysztof Żyndul, Adam Całka tel. (87) 4217002.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dn. 31.05.2016 roku na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy w Kruklankach oraz na stronach BIP.