Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Dyrektor (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Kruklanki

Miejsce zatrudnienia: ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki

Nr ogłoszenia: 1/2018

Identyfikator: OR.2111.1.2018

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE KONKURSU

§ 1.

Wójt Gminy Kruklanki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach, ul.22 Lipca 34.

§ 2.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.,w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 r. poz. 1597). 

§ 3.

Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej Szkoły Podstawowej w Kruklankach;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn.zm);
 8. oświadczenie, o dopełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) - w przypadku kandydata  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 10.  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 4.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, że Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kruklanki. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania jak również prawo odmowy wyrażania zgody lub jej wycofania.

§ 5.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Kruklankach”, należy składać

w terminie do 26 kwietnia 2018 r.:

 1. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Kruklankach, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

            lub

 1. korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki.

 

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy w Kruklankach.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kruklanki.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.