Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

Młodszy Referent (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy Kruklanki

Miejsce zatrudnienia: ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki

Nr ogłoszenia: 2/2017

Identyfikator: OR.2110.2.2017

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY KRUKLANKI                                                                                                                                                                                                                                   

z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  młodszy referent d/s  windykacji”

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: ekonomia, finanse i rachunkowość;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
 8. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, zasad księgowości, windykacji podatków i opłat lokalnych;
 9. znajomość pakietu Office;
 10. prawo jazdy kat.B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe – praca lub staż w Urzędzie Gminy, na podobnym stanowisku lub w księgowości jednostek budżetowych gminy;
 2. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dokładność, terminowość, umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy;
 3. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 1. Księgowanie, analiza oraz egzekwowanie podatkowych i niepodatkowych zobowiązań pieniężnych, w tym:

            a) podatek rolny,

            b) podatek od nieruchomości,

            c) podatek leśny,

            d) podatek od środków transportowych,

            f) opłata miejscowa i targowa,

            g) czynsze.

 1. wnioskowanie sposobu egzekucji w sprawach zaległości podatkowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem podatkowych ulg uznaniowych.
 3. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 4. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nieposiadaniu zaległości podatkowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst.jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV,  powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 902).

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. stanowisko administracyjne;
 2. miejsce pracy: Urząd Gminny w Kruklankach,  11- 612 Kruklanki, ul.22 Lipca 10
 3. godziny pracy: poniedziałek –  piątek 7.00 – 15.00
 4. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kruklankach;
 5. bezpośredni kontakt z klientami w siedzibie UG;
 6. praca w siedzibie UG bez dostępu do windy;
 7. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2017 r.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kruklankach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1.  Termin i miejsce składania ofert

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00, na adres:  Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10,  11-612 Kruklanki

w zaklejonych kopertach,  z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s  windykacji” 

 

            Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kruklankach lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/

 

W załączniku do niniejszego ogłoszenia, wskazano kryteria brane pod uwagę  przy rozpatrywaniu ofert.

 

            Dodatkowych informacji udziela: Wójt Gminy - Pan Bartłomiej Kłoczko lub Sekretarz Gminy - Pani Barbara Ginkowska tel. (87) 421 70 02          

            Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do  kolejnego etapu konkursu, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia testu,  rozmowy kwalifikacyjnej i dokonania oceny umiejętności merytorycznych kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kruklankach.

 

WÓJT GMINY

/-/ Bartłomiej Kłoczko    

 

Załączniki: