Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Pracownik socjalny (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsce zatrudnienia: ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki

Nr ogłoszenia: 2/2016

Identyfikator: pracownik socjalny

Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach

11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 5,

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Pracownika socjalnego

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 5

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

stanowisko- pracownik socjalny, wymiar zatrudnienia – pełny etat, umowa na zastępstwo.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracownika socjalnego:

 

1. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom (formalne):

 1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych tj.:
  • obywatelstwo polskie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 2. wykształcenie: zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.163 z późn. zm.),
 3. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 4. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 5. biegła znajomość obsługi komputera, środowisko Windows.

 

 1. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
 1. preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego, w tym umiejętność obsługi systemu POMOST STD,
 2. potrzeba stałego doskonalenia zawodowego,
 3. kreatywność, komunikatywność, skrupulatność, umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy, obowiązkowość, rzetelność,
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz 1202 z późn. zm.)”

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe,

4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo kopia aktualnego “zapytania o udzielenie informacji o osobie “ z Krajowego Rejestru Karnego. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego “ zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK,

8. Podpisane oświadczenie kandydata, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Oferty należy składać lub przesyłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach pokój kierownika GOPS, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 20 czerwca 2016 roku.

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 5

Bliższych informacji udziela Kierownik GOPS Iwona Pochranowicz tel. 87 4281829

Aplikacje które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej (www.bipkruklanki.warmia.mazury.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruklankach oraz w Urzędzie Gminy w Kruklankach ( I p.)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pochranowicz

 

Załączniki: