Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

WÓJT GMINY KRUKLANKI Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości rolnej niezabudowanej: Nieruchomość położona jest w obrębie Żywy, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00029114/6 i oznaczonej nr geod. 27 o powierzchni 0,54 ha

WÓJT GMINY KRUKLANKI

Ogłasza I przetarg ustny  ograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości rolnej niezabudowanej:

Nieruchomość położona jest w obrębie Żywy, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00029114/6 i oznaczonej nr geod. 27 o powierzchni 0,54 ha.

 

Nieruchomość nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego i gmina nie przystąpiła do jego opracowania. W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jest jako PsIV 0,30ha i S PsIV 0,24ha.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Termin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 13250 zł.

Wadium – 1 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kruklanki.

 

Wadium ma być wniesione na rachunek Gminy Kruklanki, BS Węgorzewo O/Kruklanki 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010, do dnia 08.06.2018r.   Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek  Gminy Kruklanki.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć Wadium - przetarg w dniu 14.06.2018 r. obręb Żywy działka 27.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kruklankach, w terminie do dnia 8.06.2018 r. do godz. 14.45 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 27 obręb Żywy”.

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów
  2. wniosą wadium w wysokości 1 500 zł do dnia 8.06.2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy w Kruklankach, na tablicy ogłoszeń do dnia 12.06.2018 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1);
  2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (wzór nr 2;)
  3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 3);
  7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej http://bipkruklanki.warmia.mazury.pl. zakładka gospodarka nieruchomościami/sprzedaż działek.

 

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Kruklanki Węgorzewo O/Kruklanki 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kruklanki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Kruklanki w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygra przetarg, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kruklankach lub pod nr tel. (87) 4217002.

Gmina Kruklanki zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny.