Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Kruklanki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej położona w obrębie Brożówka o pow. 2,1492ha w skład, której wchodzą działki oznaczone nr geod. 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8, 15/9 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, objętej księgą wieczystą Nr OL1G/00026043/6

Kruklanki dn. 4.04.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Kruklanki

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej oznaczonej położona w obrębie Brożówka o pow. 2,1492ha w skład, której wchodzą działki oznaczone nr geod. 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/8, 15/9 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20,  objętej księgą wieczystą Nr OL1G/00026043/6.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 408.350.00zł

(słownie: czterysta osiem tys. trzysta pięćdziesiąt zł)

 Wadium: 50 000,00 zł

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8.05.2015 r. (wtorek) O GODZ. 11.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W KRUKLANKACH UL. 22 LIPCA 10

 WARUNKIEM  UCZESTNICTWA  W  PRZETARGU  JEST  WPŁACENIE  WADIUM  DO  DNIA 4 maja 2018   NA  KONTO  GMINY KRUKLANKI:

BS Węgorzewo O/Kruklanki 48 9348 0000 0397 0931 2000 0010

 (liczy się data wpływu środków na konto).

 Opis nieruchomości

I. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kruklanki, uchwalonym w dniu 2 czerwca 2010 r. uchwałą Nr XXVII/238/10 Rady Gminy Kruklanki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2010 r. Nr 169, poz. 2163),

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol w planie MN).

II. Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość obecnie nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.

Działka oznaczona nr geod. 15/2 (droga), położona w obrębie Brożówka  wchodząca w skład sprzedawanej nieruchomości zostanie obciążona  służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowych właściciel działek oznaczonych nr geod. 15/7 i 15/10, położonych w obrębie Brożówka.  

III. Sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej

  •   elektroenergetycznej,
  •   wodociągowej,
  •   kanalizacyjnej (kanalizacja gminna),

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych miejscowości Brożówka. , posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej NR 135006N, ma regularny kształt zbliżony do  trójkąta o długości boków ok. 242, 188, 260m.

Usytuowana jest, na zboczu, przylega bezpośrednio do drogi utwardzonej asfaltem,  w bliskim  sąsiedztwie nieruchomości znajduje się las, jezioro Brożówka i plaża gminna.

IV. Warunki komunikacyjne

Odległość nieruchomości do przystanku PKS  1km, do miejscowości Kruklanki ok. 5 km, do miasta Giżycko ok. 18km. Połączenia drogowe z nieruchomością posiadają nawierzchnię asfaltową.

V. Plany rozwoju

Bliskie sąsiedztwo jezior i lasów preferuje rozwój miejscowości Brożówka jak i całej Gminy Kruklanki w kierunku agroturystycznym. Planowana jest rozbudowa plaży w miejscowości. W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg.                         

VI. Warunki przetargu

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu i do ceny wywoławczej została wliczona 23% stawką podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Kruklanki.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać Urzędzie Gminy w Kruklankach, telefon (87) 4217002 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Kruklanki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Załączniki: