Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kruklanki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Numer aktu: Uchwała IX/72/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: