Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Numer aktu: Uchwała XXVIII/249/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: