Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Kruklanki, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

            Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2016 z terenu Gminy Kruklanki, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który znajduje się poniżej);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wnioski należy składać do 29 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruklankach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  kruklanki2@wp.pl  (liczy się data wpłynięcia wniosku).

 

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Kruklanki realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu powiatu giżyckiego - który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu,  oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”

W przypadku jakichkolwiek pytań podaje się kontakt telefoniczny – tel. 502 241 928 lub 87 421 70 02

Załączniki: