Kategoria: Aktualności

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, który zostanie ogłoszony w II kwartale 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Kruklanki ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

 1. Cel projektu:

Wsparcia placówek kształcenia ogólnego, to jest szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kruklanki w zakresie podniesienia jakości kształcenia w tych placówkach, na podstawie indywidualnych diagnoz dla każdej ze szkół. Wsparcie będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Kruklanki przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez jedno lub wiele z następujących działań:

  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

  2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego.

  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

Działania przedstawione w pkt 1.1 i 1.2 w projekcie będą realizowane łącznie, natomiast, o ile wynika to diagnozy potrzeb, działanie przedstawione w pkt 1.3 -, będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 1.1 i 1.2 - poprzez:

  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

  2. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy.

  3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

 1. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - realizowany przez poprzez jedno lub wiele z następujących działań:

  1. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

 1. Korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych – realizowany poprzez jedno lub wiele z następujących działań:

  1. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

  2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

  4. Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania

 1. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS,

 3. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt,

 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt,

 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt.

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji.

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;

 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WW-M 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WW-M 2014-2020.

 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Wójta Gminy Kruklanki.

  2. Na podstawie opinii wydanej przez Zespół, Wójt Gminy Kruklanki dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

  3. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 1. Sposób i termin składania ofert:

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Kruklanki, ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”

  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 11 kwietnia 2016 r.

Informacje telefoniczne: Barbara Ginkowska, tel. 87 421 70 02,

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki: