Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów i ewidencji dostępnych w Urzędzie Gminy:
 • Rejestr wyborców – pokój nr 2
 • Rejestr wydanych dowodów osobistych – pokój nr 2
 • Ewidencja ludności – pokój nr 2
 • Rejestr zarządzeń Wójta – pokój nr 7
 • Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta – pokój nr 7
 • Rejestr skarg i wniosków – pokój nr 7
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli – pokój nr 7
 • Dziennik korespondencji (rejestr wpływów) – sekretariat Urzędu pokój nr 7
 • Rejestr wydanych delegacji – pokój nr 7
 • Rejestr zamówień publicznych – pokój nr 11
 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – pokój nr 11
 • Rejestr wydanych zezwoleń na handel alkoholem – pokój nr 2
 • Ewidencja działalności gospodarczej – pokój nr 2
 • Rejestr uchwał Rady Gminy – pokój nr 2
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruklanki  – pokój nr 11
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie wycinki drzew – pokój nr 10
 • Rejestr mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr sprzedaży mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr decyzji opłaty planistycznej – pokój nr 10
 • rejestr decyzji wydanych za zajęcie pasa drogowego – pokój nr 10
 • Rejestr umów dzierżawnych mienia komunalnego – pokój nr 10
 • Rejestr umów dzierżawnych nieruchomości dzierżawionych przez gminę – pokój nr 10
 • Wykaz wieczystego użytkowania – pokój nr 10
 • Ewidencja podatników – pokój nr 4
 • Rejestr osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy  – GOPS