Kategoria: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach jest jednostką organizacyjną Gminy Kruklanki. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych. Finansowany jest ze środków z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych a na realizacje zadań własnych z budżetu gminy. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Kruklanki. Siedziba Ośrodka znajduje się na ulicy 22 – go Lipca 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Kruklanki.
W skład pracowników Ośrodka wchodzą:
1. Kierownik,
2. Pracownicy socjalni,
3. Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych,

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się m.in. wymienionymi poniżej zadaniami:
1. przyznawnie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
3. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek,
4. prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych,
5. prowadzenie postepowania wobec dłużników alimentacyjnych,
6. prowadzenie postepowania w sprawie świadczeń rodzinnych, przyznawanie i ich wypłata,
7. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ,
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
9. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
10. praca socjalna